6698 Sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Ve İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni Unesco Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turuna Katılım Aydınlatma Ve Açık Rıza Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile yürürlükteki yasal mevzuat ve evrensel değerler kapsamında kişisel verilerinizin güvenliği ve buna bağlı olarak özel hayatın gizliliği ilkesi gereğince kişisel verileriniz işlenmektedir. Kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek veya devredebilecek, sınıflandırabilecek ve KVKKda sayılan şekillerde işlenebilecektir. Bilgilendirmede, kavramların tanımı, veri sorumlusu bilgileri, verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamadaki hukuki neden ve toplama yöntemi ile kişisel veri sahibi olarak haklarınıza ilişkin açıklamalar yer almaktadır

A. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi Yöntemi ve Hukuki Nedeni

UNESCO Dünya Mirası Organizasyonu bisiklet sürüşü, kamp yapılması ve her türlü araçlarla transfer faaliyetlerine katılım için başvuru sonucu 6698 Sayılı kanun ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde kişisel verileriniz işlenmektedir. Söz konusu etkinlik kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlere göre değişiklik gösterebilmekle beraber, aşağıda yer alan verileriniz elektronik ortam üzerinden ve/veya beyanınız doğrultusunda ya da bilginiz dâhilinde toplanabilecektir: kanuni gereklilik gereği kişisel verileriniz, (isim, telefon, adres, TC kimlik numarası, fotoğraf, MERSİS numarası, e-posta adresi, KEP adresi, Vergi kimlik bilgileri ile Kanuni gereklilik sebebiyle; internet sitesine gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, internet protokolü, kaynak ve hedef nokta bilgileri ile konum bilgisi, İnternet sitesini daha etkili, kolay ve hızlı kullanmanızı sağlama, site hizmet ve faaliyetlerini ihtiyaçlarınız doğrultusunda özelleştirme, üçüncü kişi web sitelerin size daha uygun hizmet ve teklif sunabilmesini sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı veriler, etkinlik sırasında çekilen fotoğraflar, videolar, ses kayıtlar ve sair kişisel veri içeren belgeler ) otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK ilgili maddesinde öngörüldüğü üzere;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak olma,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

 • UNESCO Dünya Mirası Organizasyonu bisiklet sürüşü, kamp yapılması ve her türlü araçlarla transfer faaliyetlerine
 • Organizasyon kapsamında çekilecek fotoğraf, video vb. gibi içeriklerin yazılı, sözlü, internet, sosyal medya ve sair platformlarda kullanılması,
 • Organizasyon sırasında meydana gelebilecek olağan dışı ve acil durumlarda (kaza vb gibi) gerekli ve ilgili kişilere ulaşım sağlanması,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alınması,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin talep ve denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin temini ve idari operasyonların yürütülmesi
 • Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanmaktadır.

Bu hukuki nedenlerle toplanan kişisel verileriniz, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmektedir.

KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla organizasyonun ve destek veren kurum/firmaların tanıtımı için veri işlemesinin gerekli olması dahilinde işlenebilecektir.

6698 sayılı KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında aşağıdaki şartlardan birinin varlığı halinde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilme için zorunlu olması
 • Veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerin saklanma süresi belirlenirken yasal düzenlemelerin getirdiği yükümlülükler göz önüne alınmaktadır. Yasal düzenlemeler dışında, kişisel verilerin işlenme amaçları dikkate alınarak saklama süresi belirlenmektedir. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuatın belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

C. Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVKK'nın 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

D- Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,
 • Eksik veya yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bu verilerin silinmesini, yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini isteme ve eğer aktarım yapılmışsa bu talebin aktarılan üçüncü kişiye iletilmesini isteme
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

E. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Hakkında Açık Rıza Metni

 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu' nun 10, 11 ve ilgili diğer maddeleri uyarınca işlenen kişisel verilerime erişme, veri işlemeye ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini talep etme, düzeltme veya silinme hakkını kullandığıma ilişkin bilginin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle şahsım aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğum konusunda bilgilendirildiğimi beyan ederim.
 • .İşbu bilgilendirme metninde sayılan haller dâhilinde, 3. (üçüncü) kişilerin özel nitelikli kişisel verilerimi işlemesine ve özel nitelikli kişisel verilerimin, gerekli kurum ve kuruluşlara veya söz konusu amaçlar doğrultusunda yetkilendirilen diğer 3. (üçüncü) kişilere aktarılmasına açıkça rıza gösterdiğimi ve bu amaçla tarafımdan istenen bilgi ve belgeleri süresi içerisinde getirmeyi taahhüt, kabul ve beyan ederim
 • 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamında her türlü kişisel verimin, yukarıda yazılı maddeler doğrultusunda işlenmesine, ilgili mevzuatlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlar ile paylaşılmasına; kişisel veriler, özel nitelikli kişisel veriler, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nda ve sair yasal mevzuatta tanımlanan kapsamda yukarıda detayları verilen kişisel ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine açık rıza gösterdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

F. Unesco Dünya Mirası Yolunda Bisiklet Turuna Katılım ve Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

 • UNESCO Dünya Mirası Organizasyonu bisiklet sürüşü, kamp yapılması ve her türlü araçlarla transferler sırasında yaşanabilecek sakatlık veya her hangi bir kişisel sağlık riskinden, her hangi bir kazadan ve/veya kaza sonucu oluşabilecek sağlık sıkıntısından ve/veya maddi hasardan, taşıma, konaklama veya organizasyonun her hangi bir aşamasında maruz kalınabilecek maddi ve manevi zararlardan, özel eşyaların başına gelebilecek kaybolma, çalınma, zarar görme gibi her hangi bir durumdan, organizasyon yetkilileri, destek veren kurumlar yada sponsorların sorumlu olmadığını ve benzer hiçbir durumda hak talep edilemeyeceğim konusunda bilgilendirildim. Organizasyona katılan tüm bireylerin, organizasyonun ve destek veren kurum/firmaların tanıtımı için çekilecek video ve fotoğraf kayıtlarında yer alabilme olasılığı konusunda bilgilendirildim ve bu doğrultuda kişisel verilerimin işlenmesini kabul ve beyan ederim. Organizasyona katılan tüm bireylerin, UNESCO Dünya Mirası Organizasyonu tanıtımı, duyuruları, uyarıları gibi tüm haberleşme konuları ile ilgili sms ve email alabilme olasılığı konusunda bilgilendirildim ve bu doğrultuda kişisel verilerimin kullanılmasını kabul ve beyan ederim. Organizasyona katılan tüm bireylerin çevreye saygılı olması gerektiği ve doğal ortamı tahrip etmemesi gerektiği konusunda bilgilendirdim ve söz konusu kurallara uyacağımı kabul ve beyan ederim.
 • Pandemi sebebiyle uyulması gereken yeni normal kuralları gereği:
  • Yanımda dezenfektan taşıyacağımı ve sık sık kullanacağımı,
  • Yasa gereği maskemi yanımda tutacağımı, (Buff arzu eden ekstra kullanabilir.) sürüş sırasında maske kullanmasam da mola verildiğinde herkesin maske takmak zorunda olduğunu,
  • Organizasyon sırasında bireysel ikramlardan kaçınacağımı,
  • Sosyal mesafeye dikkat edeceğimi ve direk temastan kesin olarak kaçınacağımı,
  • Hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
26.08.2021